J
Jump to:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M	
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
MODEL                          PLL CHIP       Modify?        SAMS#
 
J.Briskin Tele-Mate 500    ??	   CS	   ?
 
Jana KJCB-32 MK IV	    ??	   ??	   ??
Jana KJSSB-100		    ??	   ??	   ??
 
Jaws II                   LC7120         YES            *
Jaws Mark II                 LC7120         YES            *
 
JC Penney 681-6241             n/a            CS             *
JCP 981-0607 Pinto             n/a            CS             100
JCP 981-0649                   n/a            CS             82
JCP 981-3080                   PLL02A         YES            226
JCP 981-3130                   PLL03A         NO             220
JCP 981-3445                   n/a            CS             74
JCP 981-6051 Golden Pinto      n/a            CS             28
JCP 981-6075 Pinto SSB         n/a            CS             47
JCP 981-6200                   ??             ??             51
JCP 981-6203                   PD861         YES            *
JCP 981-6204                   PLL02A         YES            216
JCP 981-6210 Pinto             n/a            YES            *
JCP 981-6212 Pinto             n/a            YES            *
JCP 981-6213                   n/a            CS             82
JCP 981-6216                   PLL03A         NO             220
JCP 981-6218                   PLL02A         YES            208
JCP 981-6221                   PD861         YES            227
JCP 981-6225                   PD861         YES            237
JCP 981-6230 Pinto             n/a            YES            *
JCP 981-6235 Pinto             n/a            CS             100
JCP 981-6236                   n/a            CS             100
JCP 981-6237                   PD861         YES            228
JCP 981-6238		    ??       ??       ??
JCP 981-6240                   n/a            CS             74
JCP 981-6240A                  n/a            CS             74
JCP 981-6241                   SM5104         YES            235
JCP 981-6246                   SM5104         YES            (254)
JCP 981-6247                   PLL02A         YES            226
JCP 981-6248                   SM5104         YES            (274)
JCP 981-6255                   PD861         YES            221
JCP 981-7701                   PD861         YES            221
JCP 981-7461                   PLL02A         YES            216
JCP 981-8345                   PD861         YES            227
JCP 981-8352                   PD861         YES            227
JCP 981-8360                   SM5104         YES            235
JCP 981-8394                   PLL02A         YES            208
JCP 985-6050 Pinto 23          n/a            CS             27
JCP 985-6055 Pinto Jr.         n/a            CS             30
JCP 985-6060 Pinto 23B         n/a            CS             28
 
Jesan KT-750		    C5121	   NO       ??	   
Jesan KT-2002	        MC145106    YES	   ??
Jesan KT-4004		    C5121	   NO	   ??
Jesan KT-7007		    MC145106	   NO	   ??
 
Jet Sounds CB7000              n/a            CS             140
Jet Sounds CB7150       n/a	   ??	   ??
 
J.I.L.
JIL 606CB                      n/a            CS             98
JIL 615CB                      PD858         YES            240
JIL 851CB                      ??             ??             86
JIL 860CB                      PD858         YES            253
 
J.I.L. Citizen (Canadian)
JIL Citizen BPL24-77           PLL02A         YES            *
JIL Citizen BP524              PLL02A         YES            *
JIL Citizen M3                 n/a            CS             *
JIL Citizen M5                 n/a            CS             *
JIL Citizen Combo 23	    n/a	   CS	   ?
JIL Citizen MPL-5              PLL02A         YES            (259)
JIL Citizen SSB-M6             PLL02A         YES            (259)
 
Johnson Messenger II           n/a            CS             5
Johnson Messenger III          n/a            CS             8
Johnson Mess. III (241-143)    n/a            CS             30
Johnson Messenger 40           MSC42502P      YES            264
Johnson Messenger 50           MSC42502P      YES            282
Johnson Messenger 80           MSC42502P      YES            277
Johnson Messenger 92/40        MSC42502P      YES            255
Johnson Messenger 100          n/a            CS             12
Johnson Messenger 102          n/a            CS             32
Johnson Messenger 108          n/a            CS             50
Johnson Messenger 109          n/a            CS             26
Johnson Messenger 110          n/a            CS             19
Johnson Messenger 120          n/a            CS             41
Johnson Messenger 120A         n/a            CS             86
Johnson Messenger 121          n/a            CS             40
Johnson Messenger 121A         n/a            CS             89
Johnson Messenger 122          n/a            CS             45
Johnson Mess. 123 242-0123A    n/a            CS             24
Johnson Mess. 123 242-0123B    n/a            CS             24
Johnson Mess. 123 242-123rC    n/a            CS             42
Johnson Mess. 123 242-123rD    n/a            CS             42
Johnson Mess. 123 242-123rE    n/a            CS             42
Johnson Mess. 123 242-123rF    n/a            CS             42
Johnson Mess. 123 242-123rG    n/a            CS             42
Johnson Mess. 123A 242-0123    n/a            CS             47
Johnson Messenger 123B         n/a            CS             81
Johnson Messenger 123SJ        n/a            CS             87
Johnson Messenger 124          n/a            CS             28
Johnson Messenger 124M         n/a            CS             39
Johnson Messenger 125          n/a            CS             28
Johnson Messenger 130          n/a            CS             63
Johnson Messenger 130A         n/a            CS             90
Johnson Messenger 131          n/a            CS             69
Johnson Messenger 132          n/a            CS             *
Johnson Messenger 191          MSC42502P      YES            144
Johnson Messenger 223          n/a            CS             23
Johnson Messenger 250          n/a            CS             60
Johnson Messenger 300          n/a            CS             17
Johnson Messenger 320          n/a            CS             21
Johnson Messenger 323          n/a            CS             17
Johnson Messenger 323A         n/a            CS             108
Johnson Messenger 323M         n/a            CS             40
Johnson Messenger 351          n/a            CS             57
Johnson Messenger 4120         MSC42502P      YES            185
Johnson Messenger 4125         MSC42502P      YES            185
Johnson Messenger 4135         MSC42502P      YES            176
Johnson Messenger 4140         MSC42502P      YES            182
Johnson Messenger 4145         MSC42502P      YES            182
Johnson Messenger 4170         MSC42502P      YES            186
Johnson Messenger 4175         MSC42502P      YES            186
Johnson Messenger 4230         MSC42502P      YES            210
Johnson Messenger 4250         MSC42502P      YES            196
Johnson Messenger 4730         NDC40013       YES            287
Johnson Personal Messenger     n/a            CS             2
Johnson Viking 230             MSC42502P      YES            214
Johnson Viking 260             MSC42502P      YES            199
Johnson Viking 270             MSC42502P      YES            199
Johnson Viking 352             n/a            CS             112
Johnson Viking 430             MSC42502P      YES            230
Johnson Viking 4330            MSC42502P      YES            199
Johnson Viking 4360            MSC42502P      YES            246
Johnson Viking 4740            NDC40013       YES            212
Johnson Viking 242-126         n/a            CS             1
Johnson Viking 242-127         n/a            CS             1
Johnson Viking 242-128         n/a            CS             1
Johnson Viking 242-129         n/a            CS             1
 
Jopix
Overseas Radios built by RF Limited et Al.
Jopix 1000 148 Export          MC145106       YES            
Jopix 2000 148-F Export        MC145106       YES            
Jopix 3900 SS 3900             MC145106       YES            
Jopix 3003 Millennium 3003     CPU            YES            
Jopix I                        AM/FM          YES            
Jopix Alpha                    AM/FM          YES            
Jopix Bravo                    AM/FM          YES            
Jopix Colt HT                  AM/FM          YES            
Jopix Delos Cherokee CBS 1000  CPU            YES            
Jopix ITACA Magnum 257         CPU            YES            
Jopix Omega Cherokee CM-10     CPU            YES            
Jopix Super Star Lord          AM/FM          YES